Młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Oferta dla starszych uczniów

 

DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA


KONSULTACJE


TERAPIA DLA MŁODZIEŻY


ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY


"TWÓRCZE FERIE"


ZAJĘCIA "RPG W PPP"

Diagnoza specjalistyczna

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Konsultacje

Rozmowy wspierające.

Konsultacje i badania uczniów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych pod kątem dalszego kierunku kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

Konsultacje i badania uczniów III klas gimnazjów, mających problemy zdrowotne, pod kątem dalszego kierunku kształcenia.

 

Terapia dla młodzieży

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów gimnazjum      

Terapia pedagogiczna dla młodzieży  ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania  i pisania - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback

Zajęcia terapeutyczne  dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzone metodą Warnke.

Indywidualne spotkania terapeutyczne dla młodzieży z Zespołem Aspergera

 

Terapia psychologiczna

Oferujmy konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla młodzieży w zakresie:
- depresji, myśli samobójczych i zachowań autoagresywnych ,
- nerwic i zespołów lękowych,
- zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
- poczucia niezadowolenia z życia
- wybuchów niekontrolowanych emocji i poczucia przytłoczenia silnymi uczuciami
- trudności interpersonalnych w rodzinie i grupie rówieśników
- radzenia sobie z żałobą


Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów gimnazjum

Celem głównym zajęć jest kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju, aby radziło sobie lepiej (konstruktywnie, bez nadmiernego napięcia i uciekania do środków odurzających) z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i współpracować z nimi dla osiągania sukcesów i satysfakcji.
Cele szczegółowe:

 1. Odreagowywanie napięć emocjonalnych doświadczanych w życiu codziennym,
 2. Zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach: "ja-ja" "ja-inni ludzie", "ja-zadanie" i na tych polach kształtowanie odpowiednich umiejętności:

W relacji ja-ja":

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • odkrywanie swoich mocnych stron,
 • budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od innych osób,
 • rozpoznawanie własnych uczuć, potrzeb, nabywanie umiejętności konstruktywnego ich wyrażania,
 • pogłębianie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, negatywnymi emocjami;

W relacji: Ja-inni ludzie":

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności, współpracy w grupie, wrażliwości na potrzeby innych,
 • poszerzanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych, ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowanie,
 • umożliwienie odczuwania pozytywnych przeżyć interpersonalnych w kontaktach z dorosłymi, udzielanie wsparcia.

W relacji "ja-zadanie":

 • stwarzanie sytuacji umożliwiających przeżywanie sukcesu
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na zadaniach,
 • rozwijanie twórczego myślenia.

Plan pracy grup obejmował będzie następujące treści: o integracja, wzajemne poznanie o samopoznanie (mocne strony, zainteresowania), o uczucia i potrzeby o porozumiewanie się z innymi, współpraca o rodzina o szkoła o relaksacja, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia ruchowe o problemy, tematy zgłaszane przez uczestników.
Metody:
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (rundka, burza mózgów, zabawy ruchowe, gry i zabawy socjoterapeutyczne, rozmowa, formy plastyczne, pantomima i inne zależnie od potrzeb grupy).


EEG-Biofeedback

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

 • zmiana zapisu EEG,
 • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina

Metoda Warnke

Metoda Warnke opiera się na założeniu, że aby poprawić funkcjonowanie poznawcze należy odpowiednio trenować: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych oraz rozwój i automatyzację ‘wzrokowego języka’.  

W związku z tym trening metodą Warnke obejmuje dwie główne sfery: trening podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń oraz trening lateralny. Obydwa te treningi wykonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Regularny trening przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie.

W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej  w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym wg metody Warnke poprawa wyniosła 42,6%.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Dużą rolę odgrywa jednak motywacja i zaangażowanie zarówno klienta jak i terapeuty.


Zajęcia RPG w PPP

Serdecznie zapraszamy młodzież na cykliczne spotkania z grami fabularnymi! Poprzez grę w świecie fantasy uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoją kreatywność, umiejętność współpracy i komunikacji a przede wszystkim wspaniale spędzić czas!
Uczestnicy: uczniowie od 15 roku życia
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13
Czas: poniedziałki, godz. 16:00 - 17.30.
Prowadzący: mgr Mateusz Grygiel – psycholog, psychoterapeuta,
                   mgr Andrzej Pawełko – pedagog, psycholog.

 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży


W ramach oferty Poradni proponujemy uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szeroki wachlarz spotkań o charakterze warsztatowym. Wszystkie warsztaty modyfikowane są w zależności od potrzeb grupy uczniów, dla których są przygotowywane. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 

- integracja i nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie – zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I danego etapu edukacyjnego. Podczas nich uczniowie poznają się nawzajem. Dowiadują się o zainteresowaniach i mocnych stronach swoich kolegów i koleżanek. Podczas ćwiczeń uczniowie zazwyczaj pracują w grupach, tak aby nawiązać nowe kontakty. Przykładowe warsztaty: „Razem raźniej”

 

- doskonalenie umiejętności szkolnych – warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się, szybkiego zapamiętywania, umiejętnego robienia notatek. Ćwiczenia prezentowane podczas spotkań pobudzają również twórczość i kreatywność myślenia.  Przykładowe warsztaty: „Techniki skutecznego uczenia się”, „Rusz głową”, „Trening  szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się” dla gimnazjalistów

 

- rozpoznawanie i wyrażanie emocji – podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać emocje swoje i innych, a także poznają akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi. Dowiadują się, że nie ma złych emocji. Poznają znaczenie słowa empatia. Przykładowe warsztaty: „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”, „Jak radzić sobie ze złością?”

 

-  komunikacja – zajęcia rozwijają umiejętność komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają elementy i techniki skutecznej komunikacji. Uczą się jak przedstawić swoje racje i zostać zrozumianym. Przykładowe warsztaty: „Jak słuchać, jak mówić?”, „Komunikacja w klasie”, „Doskonalenie komunikacji interpersonalnej”, „Świadoma komunikacja”, „Rozwijanie technik komunikacyjnych”

 

- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i profilaktyka zachowań agresywnych – warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności interpersonalne i uczą się tolerancji w zespole klasowym. Na zajęciach poznają także podstawowe techniki negocjacyjne. Przykłady warsztatów: „Od konfliktu do porozumienia”, „ Konflikty, asertywność, negocjacje”, „Jak rozwiązywać konflikty i zapobiegać im?”, „Rozwiązywanie konfliktów za pomocą negocjacji – wygrany-wygrany”, „Negocjacje. Sztuka porozumienia”, „O agresji inaczej”

 

 - radzenie sobie ze stresem – podczas spotkań uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem. Poznają mechanizm łączący stres z zachowaniem. Zapoznają się ze zdrowymi sposobami rozładowania stresu oraz podstawowymi technikami relaksacyjnymi. Przykładowe warsztaty: „Wybrane techniki relaksacyjne”, „Jak radzić sobie ze stresem?”

 

 - promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień – warsztaty promujące zdrowy styl życia. Uczniowie zapoznają się z symptomami, mechanizmem i skutkami uzależnienia. Poznają alternatywne i skuteczne metody rozładowania napięcia. Przykładowe warsztaty: „ Zdrowy styl życia”, „Profilaktyka uzależnień od środków zmieniających świadomość”

 

- budowanie pozytywnego obrazu siebie – zajęcia podkreślają znaczenie pozytywnych wartości w życiu człowieka. Warsztaty skupiają się na budowaniu pozytywnego obrazu siebie i wzmacnianiu samooceny uczestników. Pokazują w jaki sposób być asertywnym i jak najlepiej zaprezentować się  innym. Przykładowe warsztaty:  „Wartości w życiu człowieka”, „Zachowania asertywne”, „Autoprezentacja” , „Być sobą”

 

- warsztaty dotyczące chorób i zaburzeń psychicznych – warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży starszej. Podczas spotkań uczniowie poznają definicję i mechanizm danego schorzenia, uczą się rozpoznawać jego objawy. Uczestnicy warsztatów poznają również prawidłowe sposoby reagowania na chorobę bliskich. Dowiadują się gdzie szukać pomocy. Przykładowe warsztaty: „Anoreksja, bulimia, zaburzenia postrzegania ciała”, „Depresja i zachowania autodestrukcyjne”, „Przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród młodzieży”

 

- zawodoznawstwo - warsztaty dla uczniów gimnazjów  wspierające młodzież w poznaniu swoich zainteresowań i wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Warsztat:  „Zainteresowania i wybór szkoły ponadgimnazjalnej”

 

Program „Włączenie młodzieży z grup ryzyka w społeczność szkolną”:                             

1.         warsztaty integracyjne  „Dobry kontakt”,

2.         warsztaty integracyjne „Bądźmy razem”.


"Twórcze ferie"


W czasie tegorocznych ferii na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni odbyły się dwudniowe warsztaty otwarte dla uczniów gimnazjów pod tytułem „Twórcze ferie”. Oferta skierowana była do wszystkich, którzy chcieli ciekawie spędzić czas, poznać swoje mocne strony, odkryć w sobie twórcę i poszaleć z farbami i innymi materiałami plastycznymi. Podczas warsztatów każdy z uczestników zajęć stworzył swoją własną maskę gipsową i ozdobił ją według własnego pomysłu. Oprócz propozycji związanych z „poruszeniem umysłu i duszy” uczestnicy brali udział w zabawach ruchowych i konkursach. Zarówno jedne jak i drugie cieszyły się powodzeniem i dostarczały dużo radości z zabawy i „zdrowej” rywalizacji. Wykonywanie masek gipsowych, tworzenie plakatów własnych sylwetek, możliwość wykazania się twórczością, przekaz pozytywnych informacji oraz rozgrzewki intelektualne i fizyczne z pewnością były dobrą alternatywną dla ferii spędzanych przed telewizorem czy komputerem.


Serdecznie zapraszamy na kolejne tego typu warsztaty – prawdopodobnie już w te wakacje!!


Twórcze ferieTwórcze ferie