Dzieci szkół podstawowych

Oferta dla dzieci ze szkół podstawowych


DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

KONSULTACJE

BADANIA PRZESIEWOWE

TERAPIA DLA DZIECI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI

 

Diagnoza specjalistyczna

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Konsultacje

Rozmowy terapeutyczne i wspierające dla uczniów szkół podstawowych mających trudności emocjonalne lub interpersonalne.

 

Badania przesiewowe

Przesiewowe badania logopedyczne i psychologiczne w przedszkolach i szkołach

Przesiewowe badania słuchu - program „Słyszę”. Konsultacje dla nauczycieli  i rodziców

Przesiewowe badania wzroku - program „Widzę”. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

Przesiewowe badania psychologiczne dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich w kierunku ryzyka dysleksji i wczesnego wykrywania niepowodzeń szkolnych

 

Terapia dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5-7rż.

Terapia logopedyczna

Terapia matematyczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzone metodą Warnke.

Terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania  i pisania - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla  uczniów szkół podstawowych.

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych

Terapia psychologiczna

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI pt. "Techniki skutecznego uczenia się"

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich,, Bawię się i uczę”.


Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym o nieharmonijnym i zaburzonym rozwoju.

Metoda:
zajęcia indywidualne prowadzone w oparciu o Metodę Integracji Sensorycznej i Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Cel zajęć:

 • stymulacja ośrodków w mózgu odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie sfery motorycznej i emocjonalnej,
 • prawidłowa interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, - poprawa efektywności uczenia się.

Treści programowe:
Stymulacja narządów zmysłów Usprawnianie reakcji posturalnych (usprawnianie koordynacji ruchowej, orientacji w schemacie ciała, kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego) Nawiązywanie bliskiego kontaktu z inną osobą za pomocą ruchu i dotyku.

Czas trwania: 1 spotkanie 45 min.

 

EEG-Biofeedback

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

 • zmiana zapisu EEG,
 • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina

 

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych

Celem głównym zajęć jest kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju, aby radziło sobie lepiej (konstruktywnie, bez nadmiernego napięcia i uciekania do środków odurzających) z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i współpracować z nimi dla osiągania sukcesów i satysfakcji.
Cele szczegółowe:

 1. Odreagowywanie napięć emocjonalnych doświadczanych w życiu codziennym,
 2. Zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach: "ja-ja" "ja-inni ludzie", "ja-zadanie" i na tych polach kształtowanie odpowiednich umiejętności:

W relacji ja-ja":

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • odkrywanie swoich mocnych stron,
 • budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od innych osób,
 • rozpoznawanie własnych uczuć, potrzeb, nabywanie umiejętności konstruktywnego ich wyrażania,
 • pogłębianie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, negatywnymi emocjami;

W relacji: Ja-inni ludzie":

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności, współpracy w grupie, wrażliwości na potrzeby innych,
 • poszerzanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych, ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowanie,
 • umożliwienie odczuwania pozytywnych przeżyć interpersonalnych w kontaktach z dorosłymi, udzielanie wsparcia.

W relacji "ja-zadanie":

 • stwarzanie sytuacji umożliwiających przeżywanie sukcesu
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na zadaniach,
 • rozwijanie twórczego myślenia.

Plan pracy grup obejmował będzie następujące treści: o integracja, wzajemne poznanie o samopoznanie (mocne strony, zainteresowania), o uczucia i potrzeby o porozumiewanie się z innymi, współpraca o rodzina o szkoła o relaksacja, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia ruchowe o problemy, tematy zgłaszane przez uczestników.
Metody:
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (rundka, burza mózgów, zabawy ruchowe, gry i zabawy socjoterapeutyczne, rozmowa, formy plastyczne, pantomima i inne zależnie od potrzeb grupy).


„KONCENTRACZKI”

 

Zapraszamy na cykliczne zajęcia dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej, ukierunkowane na doskonalenie koncentracji uwagi, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijanie kreatywności oraz  przyjemne spędzania czasu z rówieśnikami. 

 

Terapia psychologiczna

Na terapię zgłaszają się najczęściej dzieci zamknięte w sobie, nie radzące sobie w kontaktach społecznych, mające fobie i lęki, przejawiające problemy z agresją. Decyzję o podjęciu psychoterapii poprzedzają konsultacje. W pierwszej uczestniczą rodzice bez dziecka, kolejne trzy odbywają się z dzieckiem, po czym następuje spotkanie z rodzicami. Jeżeli zarówno rodzice, jak i dziecko wyrażają zgodę na spotkania, dalsza terapia odbywa się bez udziału rodziców. Spotkania z rodzicami są przeprowadzane w razie potrzeby poza czasem sesji dziecka. Podczas psychoterapii przestrzegana jest zasada tajemnicy zawodowej.

Grupa „Techniki skutecznego uczenia się”

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej nastawione na doskonalenie technik uczenia się, nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających efektywnemu uczeniu się oraz pokonywaniu niepowodzeń edukacyjnych.
Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
Czas: wtorki, godzina 15.00
Prowadzące: mgr I. Łada, mgr M. Mikucka

 

Metoda Warnke

Metoda Warnke opiera się na założeniu, że aby poprawić funkcjonowanie poznawcze należy odpowiednio trenować: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych oraz rozwój i automatyzację ‘wzrokowego języka’.  

W związku z tym trening metodą Warnke obejmuje dwie główne sfery: trening podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń oraz trening lateralny. Obydwa te treningi wykonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Regularny trening przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie.

W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej  w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym wg metody Warnke poprawa wyniosła 42,6%.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Dużą rolę odgrywa jednak motywacja i zaangażowanie zarówno klienta jak i terapeuty.

 

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich ,,Bawię się i uczę”.


Zajęcia adresowane są do dzieci doświadczających trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w szkolnej edukacji matematycznej. Zajęcia adresowane są także do dzieci pięcio- i sześcioletnich, których rozwój poznawczy oraz emocjonalno–społeczny przebiega nieharmonijnie.

METODA: Zajęcia grupowe prowadzone są w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz elementy socjoterapii, arteterapii i relaksacji.

CELE ZAJĘĆ:

 1. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w szkolnej edukacji matematycznej.
 2. Wspomaganie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych potrzebnych nie tylko w nauce szkolnej, ale także w rozumieniu siebie i otoczenia.
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych,                    w podatności na proces uczenia organizowany przez dorosłego. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 4. Wspomaganie dzieci w umiejętnościach porozumiewania się z innymi,   w kształtowaniu spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz w uważnym słuchaniu i zapamiętywaniu. 

CZAS TRWANIA: Cotygodniowe 1,5- godzinne spotkania grupowe.

PROWADZĄCY: mgr Izabela Łada-pedagog, mgr Anna Kosecka-psycholog klinicznyZajęcia warsztatowe dla dzieci

W ramach oferty Poradni proponujemy uczniom szkół podstawowych szeroki wachlarz spotkań o charakterze warsztatowym. Wszystkie warsztaty modyfikowane są w zależności od potrzeb grupy uczniów, dla których są przygotowywane. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 

- integracja i nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie – zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I danego etapu edukacyjnego. Podczas nich uczniowie poznają się nawzajem. Dowiadują się o zainteresowaniach i mocnych stronach swoich kolegów i koleżanek. Podczas ćwiczeń uczniowie zazwyczaj pracują w grupach, tak aby nawiązać nowe kontakty. Przykładowe warsztaty: „Razem raźniej”

 

- doskonalenie umiejętności szkolnych – warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się, szybkiego zapamiętywania, umiejętnego robienia notatek. Ćwiczenia prezentowane podczas spotkań pobudzają również twórczość i kreatywność myślenia.  Przykładowe warsztaty: „Efektywne uczenie się”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Rusz głową”, „Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży zdolnej”, „Pomysły mają przyszłość”

 

- rozpoznawanie i wyrażanie emocji – podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać emocje swoje i innych, a także poznają akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi. Dowiadują się, że nie ma złych emocji. Poznają znaczenie słowa empatia. Przykładowe warsztaty: „Razem przeciwko złości”, „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”, „Jak radzić sobie ze złością”

 

-  komunikacja – zajęcia rozwijają umiejętność komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają elementy i techniki skutecznej komunikacji. Uczą się jak przedstawić swoje racje i zostać zrozumianym. Przykładowe warsztaty: „Komunikacja interpersonalna, integracja”,  „Komunikacja w klasie”, „Doskonalenie komunikacji interpersonalnej”, „Jak słuchać, jak mówić?”

 

- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i profilaktyka zachowań agresywnych – warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności interpersonalne i uczą się tolerancji w zespole klasowym. Na zajęciach poznają także podstawowe techniki negocjacyjne. Przykłady warsztatów: „Od konfliktu do porozumienia”, „Negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i problemów”

 

 - radzenie sobie ze stresem – podczas spotkań uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem. Poznają mechanizm łączący stres z zachowaniem. Zapoznają się ze zdrowymi sposobami rozładowania stresu oraz podstawowymi technikami relaksacyjnymi. Przykładowe warsztaty: „Pomoc w zmniejszaniu trudności adaptacyjnych metodami psychoregulacji”

 

 - promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień – warsztaty promujące zdrowy styl życia. Uczniowie zapoznają się z symptomami, mechanizmem i skutkami uzależnienia. Poznają alternatywne i skuteczne metody rozładowania napięcia. Przykładowe warsztaty: „Powiedz nie”, „Warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej”, „ Zdrowy styl życia”, „Zachowania asertywne”, „Bezpieczni w sieci”

 

- tematy trudne – warsztaty dotyczące trudnych sytuacji, które nieodłącznie wpisują się w życie każdego z uczniów. Przykładowe warsztaty: „Warsztaty związane z problemem przemijania, choroby, śmierci”

 

- wybór gimnazjum - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  wspierające dzieci w poznaniu swoich zainteresowań i wyborze gimnazjum. Podczas warsztatów uczniowie poznają swoje zainteresowania, co ułatwia im wybór szkoły. Zajęcia skupiają się na budowaniu pozytywnego obrazu siebie wśród uczestników, pokazują jak najlepiej zaprezentować się  innym. Przykładowe warsztaty:  „Zainteresowania,  wybór gimnazjum”, „Naprzód ku nowej szkole”

 

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”

 • cykl warsztatów dla uczniów
 • konsultacje dla nauczycieli
 • spotkania z rodzicami.