Statut

S T A T U T

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2

 

w Gdyni 

 


Ustalony  na podstawie:  art. 60 ust.2 i art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 29, poz. 199)

 

Rozdział  I.   Postanowienia  ogólne

 

§   1

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni zwana w dalszej treści statutu Poradnią, działa na podstawie:

1)   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

2)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr ….., poz. 199).

3)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1492).

4)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz.1072).

5)   Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, Karta Nauczyciela ( tj.Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.

6)   Ustawy z dnia 26.czerwca 1998r.Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.).

7)   Orzeczenia w sprawie organizacji i działalności Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 2 w Gdyni przy ul. Raduńskiej 21 o.5033/11/78 wydanego przez Urząd Miejski w Gdyni Wydział Oświaty i Wychowania na podstawie art. 20 i 26 Ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32, poz. 160) i pkt. 4 rozdziału II Załącznika do Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 1968r. w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych (Dz.U. Min. Ośw. Nr 12 B poz. 102 pkt.) oraz decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 10 lipca 1978r. (O/WO/R/12/78).

8)   Decyzji Nr 75/93 Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14 września 1993r. w sprawie zmiany w nazewnictwie i działalności poradni wychowawczo-zawodowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 67, poz. 322 § 16).

9)   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240).

2. Organem prowadzącym poradnię jest Samorząd Gdyńskiego Powiatu Grodzkiego.

3. Nadzór merytoryczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

4. Poradnia używa nazwy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni ul. Opata Hackiego13.

 

Rozdział  II         Cele i zadania poradni

 

§   1

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

§  2

1.  Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży,

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności w formie:

a) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

b) terapii rodziny,

c) grup wsparcia,  

d) prowadzenie mediacji,

e) interwencji kryzysowej,

f) warsztatów,

g) porad i konsultacji,

h) wykładów i prelekcji,

i) działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

3) realizowanie badań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polegających  w szczególności na:

a)udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,

- planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

Zadania te są realizowane w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji;

2) udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykładów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;

c) realizacji podstaw programowych;

d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków;

g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

2. Szczegółowy zakres zadań określa plan pracy poradni na każdy rok szkolny opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

 

§   3

 

1.  Korzystanie  z  pomocy  udzielanej przez poradnię  jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.  Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni

3.  W przypadku dzieci nie uczęszczających  do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4.  Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.

 

§ 4

 

1.  Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2.  Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

3.  Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

4.  Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

5.  Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie   o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

6.  Opinia poradni zawiera:

1)   oznaczenie poradni wydającej opinię;

2)   numer opinii;

3)   datę wydania opinii;

4)   podstawę prawną wydania opinii;

5)   imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6)   określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7)   stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8)   wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9)   wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10)    imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11)    podpis dyrektora poradni.

7.  W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola. Szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

8.  Pełnoletni uczniowie oraz rodzice dzieci mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

§  5

 

1. Poradnia realizuje zdania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

Rozdział  III      Zespoły Orzekające 

 

§  1

 

1.  W poradni psychologiczno-pedagogicznej są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz.46) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. Nr173 poz.1072.)  zespoły orzekające.

 

2. Zespoły orzekające wydają :

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

6) opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dzieci z autyzmem oraz dzieci niewidomych i słabo widzących z rejonu Gdyni.

 
 § 2

 
 1. Zespoły orzekające, wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.

 2. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zespoły orzekające, wydają orzeczenia dla uczniów ze względu na siedzibę placówki,  w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespoły orzekające wydają ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydają zespoły orzekające ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem zespoły orzekające wydają dla dzieci z rejonu Gdyni.

§ 3

 

1. Zespoły powołuje dyrektor poradni.

2.  W skład zespołu wchodzą:

1)    dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2)    psycholog, pedagog oraz lekarz.

3)    inni specjaliści,  jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

 § 4

 

1.  Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".

2.  W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

3.  Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

5.  Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.


§ 5

 

1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:

  1)  imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie;

  2)  imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

  3)  określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;

  4)  podpis wnioskodawcy.

2.  Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

3.  Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

1)  okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2)  rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3)  zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4)  zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem  w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

5.  W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

6.  Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

7.  Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.

8.  Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

9.  W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

10. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.


§ 6

1.  Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

4.  Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

 

§ 7
 

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1)  warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)  najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

3.  W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wskazuje się wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt 2.

4.  W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:

1)  zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)  w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.

5.  W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:

1)  zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)  w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;

3)  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

6.  W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane: elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk  w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.


§ 8                                                           

1.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

2.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

3.  Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

4.  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni.

5.  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 5 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

 

§ 9

 

1.  W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2.  W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wskazuje się stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych także zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.


§ 10

 

1.  Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

1)  zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)  potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w   § 7 ust. 2;

3)  potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

2.  Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

3.  Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

 

1.  Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

2.  Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

3.  Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.                                                   

 

§ 12

 

W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 10 ust. 1 lub § 11 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia   o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

§ 13

 

1.  W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.  Opinia zawiera:

1)    datę wydania opinii;

2)    oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;

3)   podstawę prawną opinii;

4)   skład zespołu, który wydał opinię;

5)   imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6)   stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7)   wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb;

8)   uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia;

9)   podpis przewodniczącego zespołu.

 

§ 14

 

1.  W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2.  Opinia zawiera:

1)   datę wydania opinii;

2)   oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;

3)   podstawę prawną opinii;

4)   skład zespołu, który wydał opinię;

5)   imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a  także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6)   stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

7)   uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których zespół stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

8)   podpis przewodniczącego zespołu.

 

§ 15

 

1.  Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

2.  Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Orzeczenia, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 12, doręcza się w jednym egzemplarzu.

4.  Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

 

§ 16

                                                           

1.  Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2.  Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3.  Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4.  Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.

     

Rozdział  IV       Organy  poradni i ich  kompetencje

 

§   1

 

 1. Organami  poradni są:

1)        dyrektor poradni,

2)        rada  pedagogiczna.

 

§   2

 

 1. Dyrektor poradni w szczególności:

1)         Kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2)         Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3)         Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4)         Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach  kompetencji stanowiących.

5)         Dyrektor poradni jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

6)         Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

7)         Zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

8)         W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni zastępca dyrektora poradni.

9)         inne, określone w odrębnych przepisach

 

§   3

 

 1. Rada Pedagogiczna  uchwala statut  poradni. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.

 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej  jest dyrektor poradni

 3. Do kompetencji stanowiących rady należy:

1)        zatwierdzenie planów pracy poradni,

2)        podejmowanie uchwał w sprawie nowych form działalności,

3)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1)        organizację pracy poradni, w tym tygodniowy plan pracy,

2)        projekt planu finansowego poradni,

3)        wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)        propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest  dyrektor poradni.

6. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy poradni zatrudnieni na etatach pedagogicznych tzn. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, inni specjaliści, w tym lekarze

7.  Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę lub inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku rady.

10.Przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

11.W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)    zatwierdzenie planów pracy poradni,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni.

13.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

              a.    organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy,

             b.    projekt planu finansowego poradni,

              c.    propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

14.Rada Pedagogiczna wyraża także swoje opinie w sprawach osobowych pracowników poradni. Opinie w sprawach osobowych wyrażane są poprzez głosowanie tajne. Są to sprawy dotyczące:

a)         wyboru członków rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

b)        opiniowania przez radę pedagogiczną kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez organ prowadzący w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

c)         opiniowania przez radę pedagogiczną przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

d)        opiniowania przez radę pedagogiczną powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk

e)         opiniowania przez radę pedagogiczną wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

f)          wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

15.Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 7 ust. 1 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

16.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni.

17.W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

18.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków.

19. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

20.Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej , które mogą naruszać dobra osobiste klientów poradni, a także jej pracowników .

21.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni.

22.Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

23.Rozstrzyganie sporów między organami poradni może odbywać się poprzez:

a)         zapewnienie każdej ze stron swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach jej kompetencji określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i szczegółowo w statucie,

b)        rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji,

c)         korzystanie z pomocy mediatora z zewnątrz placówki.

 

Rozdział V        Organizacja    poradni

 

§  1

 

 1. W strukturze organizacji poradni uwzględnia się możliwość tworzenia komórek organizacyjnych.

 

§    2

 

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy  oraz planu finansowego poradni  - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacyjnym poradni zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze  oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 3. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 4.  Organ prowadzący może ustalić terminy przerw w pracy niektórych poradni w okresie ferii letnich. Ustalenie terminów przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z dyrektorem poradni.

 

 Rozdział VI      Pracownicy   poradni

 

§  1

1. Poradnia może zatrudniać pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i innych specjalistów, w tym lekarzy.

2. Do zadań pedagoga i psychologa w poradni należy:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4)    wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,

5)    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

6)    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

7)    umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

8)    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Do zadań logopedy w poradni należy:

1)    prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)    diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

4. Do zadań doradcy zawodowego w poradni należy:

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)    prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6)    W przypadku braku doradcy zawodowego w poradni dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5.  W poradni, w zależności od potrzeb, mogą być zatrudnieni inni specjaliści, w tym lekarze.

6.  Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

7.  Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi, lekarzy i innych pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

8.  Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb poradni.

9.  Zakres zadań pracowników administracji i obsługi oraz innych pracowników niepedagogicznych określa dyrektor w przydziale obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracy.

10.Liczbę pracowników oraz ich stanowiska na każdy rok szkolny określa arkusz organizacyjny poradni.

 

§ 2

 

Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

§ 3

 

1.  Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez  wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

3.  Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1)    zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)    czas trwania porozumienia;

3)    zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni,

4)    zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5)    postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

4.  Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

§  4

 

 1. W poradni jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Do zadań wicedyrektora należy:

a)      zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,

b)      prowadzenie nadzoru pedagogicznego we współpracy z dyrektorem poradni,

c)      inne, w szczegółowym przydziale czynności.

3. Za zgodą organu prowadzącego poradnię dyrektor może utworzyć w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.

 

Rozdział VII    Postanowienia  końcowe

 

§   1

 

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

 

§    2

 

1.  Poradnia prowadzi następującą dokumentację :

1)    wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2)    rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3)    dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4)    dokumentację badań,

5)    inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Poradnia używa podłużnej pieczęci o następującej treści:

 

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

81-213 Gdynia ul Opata Hackiego13

tel.58/623-31-39

NIP 958-12-72-407, Regon 000957838

 

§ 3

 
Zmiany w statucie dokonuje się przez uchwalenie nowego tekstu jednolitego.

 

§ 4

 

Rada pedagogiczna może uchylić podjętą uchwałę stosunkiem 2/3 głosów.

 

 

Statut poradni został uchwalony przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 13.03.2013r.